NAVIGATION

LSI-Team Koreanisch

Dorothea Hoppmann, M.A.
Teamleiterin Koreanisch
Tel.: +49 234 6874-306
Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Maildorothea.hoppmann[at]lsi-bochum.de


Jinhee Kwon M.A.
Koreanisch als Fremdsprache, Yonsei University, Graduate School of Education, Seoul
Korea Foundation Global Challengers Program 2017
Tel.: +49 234 6874-429
jinhee.kwon[at]lsi-bochum.de